Tuloslaskelmat ja taseet tutuiksi – näin tulkkaat taloyhtiön tilinpäätöstä

Taloyhtiön tilinpäätös kertoo yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilasta tärkeää tietoa niin osakkaille, hallituksen jäsenille kuin yhtiöstä asunnon hankintaa harkitseville. Tilinpäätöksen eri osat ja niissä käytetyt kirjanpitoalan termit saattavat tuntua etenkin uusille taloyhtiöasujille ensi alkuun vierailta, mutta jo pienellä opiskelulla pääsee taloyhtiön talouden perusteista paremmin jyvälle. Poimi Oivan kirjanpitäjän tarjoamat opit itsellesi!

Näin tulkkaat taloyhtiön tilinpäätöstä

Taloyhtiön tilinpäätös jakautuu tyypillisesti kolmeen osaan. Näistä ensimmäinen on toimintakertomus, jonka liitetietoja ovat vastikerahoituslaskelma ja talousarviovertailu. Toinen osa on tuloslaskelma ja tase. Kolmanteen osaan kuuluvat puolestaan tilipäätöstä täydentävät liitetiedot.  

Taloyhtiön tilinpäätöksen laatii isännöintitoimiston kirjanpitäjä, ja tilinpäätös on tehtävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vastuu tilipäätöksen oikeellisuudesta on kuitenkin viimekädessä aina taloyhtiön hallituksella. Tilinpäätös on lisäksi vahvistettava yhtiökokouksen toimesta kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätöksen ensimmäinen osa: toimintakertomus

Toimintakertomus kuvaa yhtiön tärkeimmät tiedot sanallisesti

Tilinpäätöksen ensimmäinen osa, toimintakertomus, on sanallinen kuvaus yhtiön toiminnasta kuluneen tilikauden aikana. Jo toimintakertomuksen ja sen liitteet lukemalla osakas saa hyvät perustiedot yhtiön tilanteesta.     

Vaikka toimintakertomus ei ole varsinaisesti kirjanpidollisen tilinpäätöksen osa, se annetaan osakkaille tiedoksi yhdessä tilinpäätöksen kanssa, sillä lain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee yhdessä antaa oikea ja riittävä kuva taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Toimintakertomuksen tärkeimmät liitteet ovat vastikerahoituslaskelma sekä talousarviovertailu. Ne kertovat taloyhtiön taloussuunnittelun onnistumisesta.

Vastikerahoituslaskelma antaa osakkaalle käsityksen siitä, mihin tarkoituksiin vastikkeita on kuluneen vuoden aikana kerätty ja miten niillä on pystytty kattamaan taloyhtiön toiminnasta aiheutuneet kustannukset.

Talousarviovertailu kertoo puolestaan tilikauden alussa laaditun talousarvion mukaiset sekä tilikauden aikana toteutuneet tulot ja menot. Jos luvuista löytyy poikkeamia, on hallituksen ja isännöitsijän velvollisuus antaa niistä osakkaille selitys. Tavallisesti poikkeamat selittyvät esimerkiksi yllättävillä korjaustarpeilla tai poikkeuksellisen kylmästä talvesta aiheutuneella lämmityskustannusten nousulla.

Toimintakertomuksen täytyy asunto-osakeyhtiölain mukaan sisältää myös seuraavat tiedot:

Tilinpäätöksen toinen osa: tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma kertoo, mistä rahat saatiin ja miten ne käytettiin

Tuloslaskelma kertoo taloyhtiön tuotot ja kulut tiettynä ajanjaksona, tavallisimmin edellisen kuluneen vuoden ajalta. Erilaisiin eriin jaetusta tuloslaskelmasta selviää, mistä ja kuinka paljon rahaa on taloyhtiön tilille kertynyt ja mihin eri kohteisiin sitä on käytetty.

Tyypillisimpiä tuottoihin lukeutuvia eriä ovat muun muassa erilaiset hoito- ja kulutusperusteiset vastikkeet, käyttökorvaukset (autopaikat, saunavuorot, jne.) sekä vuokratuotot. Tätä tuloslaskelman osaa kutsutaan joskus myös hoitotuloiksi. Termi kuvaa hyvin näiden tulojen käyttötarkoitusta, joka on taloyhtiön jatkuvan hoidon kustannusten kattaminen.

Tuottoihin lukeutuvat myös taloyhtiössä kerättävät pääomavastikkeet. Niillä tarkoitetaan osakkaiden maksamia kuukausittaisia tai vuosittaisia maksuja, joilla katetaan muun muassa lainanhoitokulut ja pääomakulut, kuten peruskorjaukset tai suuret remontit. Pääomavastikkeet määräytyvät osakkaiden omistamien osakkeiden lukumäärän ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen maksuosuuksien perusteella.

Tuloslaskelman toinen tärkeä osa on hoitokulut. Näihin kustannuksiin kirjataan muun muassa lämmitykseen, tonttivuokraan, kiinteistönhoitoon, isännöintiin sekä vakuutuksiin liittyvät kustannukset.  

Kun hoitotuotoista vähennetään hoitokulut, jää viivan alle hoitokate. Hoitokate kertoo yhtiön jatkuvan hoitamisen taloudellisen tasapainon, eli kuinka hyvin tulot ja menot ovat vastanneet vuoden aikana toisiaan. 

Lopulta taloyhtiön tulos voi olla tuloslaskelmassa joko voitollinen tai tappiollinen. Tuloslaskelman tulkinnassa on hyvä muistaa, että taloyhtiön ei ole tarkoituskaan tuottaa voittoa osakkailleen, vaan pitää huolta kiinteistöstä ja sen arvon säilymisestä sekä varmistaa viihtyisä ja turvallinen asuminen jokaiselle.

Tästä syystä tilinpäätös suunnitellaan monesti siten, ettei voittoa synny eikä yhtiön näin ollen tarvitse maksaa voitoistaan yhteisöveroa. Eräs keino voitollisen tuloksen tasaamiseen on poistot, joita voidaan kirjanpidossa tehdä taloyhtiön kiinteistön rakennuksista ja rakennelmista, koneista sekä kalustosta.

Tase muodostuu vastaavista ja vastattavista

Tase on yksi kaiken kirjanpidon peruskäsitteistä. Kun edellä selitetty tuloslaskelma kertoo taloyhtiön rahaliikenteen suunnat ja määrät päättyneen tilikauden aikana, kertoo tase puolestaan vastaavat tiedot tilikauden viimeisenä päivänä ja mikä tärkeää, myös taloyhtiön varhaisempien toimintavuosien osalta.

Taloyhtiön tilinpäätöksessä tase siis kuvaa yhtiön kaikkien varojen, velkojen sekä oman pääoman tilannetta tilinpäätöspäivänä. Taseen vastaavaa- ja vastattavaa-otsikoiden alta löytyvät tiedot antavat kokonaiskuvan taloyhtiön taloudellisesta asemasta sekä sen varallisuuden rakenteesta. Taseen molempien puolten tulee olla osion nimen mukaisesti tasassa keskenään.

Vastaavaa (taloyhtiön varat)

Taseen pysyvää vastaavaa -kohdassa on kirjattuna yhtiön koko omaisuus, eli sen kaiken omaisuuden kirjanpidollinen arvo. On hyvä huomata, että pysyvien vastaavien arvo ei siis tarkoita sitä, että taloyhtiön pankkitilillä olisi oikeasti käytettävissä näitä lukuja vastaava summa. Uusissa taloyhtiössä luvut heijastavat kyllä todellisia arvoja, mutta vanhemmissa yhtiöissä tilanne on monesti toinen.

Vastaavat myös muuttuvat ajan saatossa: jos yhtiökokouksessa päätetään käynnistää esimerkiksi remontti, se tulee kirjata taseeseen, eli se lisää omaisuuden arvoa.

Vaihtuvat vastaavat -kohdassa on esitetty taloyhtiön tilinpäätöshetken pankkitilin saldo tai useampien tilien saldot sekä ne yhtiölle kuuluvat rahat, joita ei ole vielä maksettu yhtiölle, mutta niistä on muodostunut saatava.

Vastattavaa (taloyhtiön oma pääoma ja velat)

Taseen vastattavissa on tavallisesti kaksi erää: oma pääoma ja vieras pääoma.

Oma pääomalla tarkoitetaan niitä sijoituksia, joita osakkaat ovat maksaneet yhtiöön koko sen toimintahistorian aikana. Oma pääoma muodostuu osakepääomasta sekä monesti erilaisista rahastoista, joita voivat olla muun muassa rakennusrahasto, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP-rahasto), lainanlyhennysrahasto ja perusparannusrahasto (korjausrahasto). Rahastot toimivat kirjanpidossa paikkoina, joihin taloyhtiö kirjaa rahastoidut varat, jotka on kerätty esimerkiksi lainaosuusmaksuista ja pääomavastikkeista.

Vieras pääoma kertoo puolestaan muualta saadun pääoman, eli yhtiön lainat sekä sen hetkiset velat laskuista tai mahdolliset vakuusrahat, jotka yhtiön täytyy jossain vaiheessa maksaa.

Vastattavissa on tavallisesti maininta myös rahastoinneista. Rahastointi on tuloslaskelmassa mainittujen poistojen ohella laillinen tapa muuttaa yhtiön tulosta ja se tehdään aina oman pääoman rahastoon.

Rahastoinnilla tarkoitetaan kirjanpidollista erää ja vastaavaa rahasummaa ei voida käyttää esimerkiksi hoitomenojen kattamiseen. Rahastointi vaatii aina yhtiökokouksen päätöksen ja sen että alkutilanne (esim. remontti) on aktivoitu omaisuuteen.

Tilinpäätöksen kolmas osa: täydentävät liitetiedot

Täydentävät liitetiedot antavat lukijalle nimensä mukaisesti täydentäviä tietoja tilinpäätöksen muiden osien tulkitsemiseen sekä syvällisempään ymmärtämiseen. Liitetietojen sisältö ja laajuus vaihtelee yhtiöittäin, mutta tyypillisesti mukana ovat ainakin tiedot tilinpäätöksen laatimisperiaatteista.

Lisäksi liitetiedoissa voidaan kertoa muun muassa taloyhtiön riskienhallintaan, toiminnan kuvaukseen ja toimintaympäristöön, tulevaisuuden näkymiin sekä lakisääteisiin velvoitteisiin ja hallintokäytäntöihin liittyviä asioita.

Taloyhtiön taloudesta kiinnostuminen kannattaa – tiedä mihin rahasi käytetään!

Siinä lyhyt oppimäärä taloyhtiön tilinpäätöksen tulkitsemiseen. Kaikkein parhaiten tilipäätöksen osa-alueet ja termistöt aukeavat, kun käyt asiat muutamaan kertaan läpi oman taloyhtiösi aitoa tilinpäätöstä tutkimalla.

Taloyhtiön talousasioihin perehtyminen vähintään hiukan pintaa syvemmältä on fiksua ihan jokaiselle taloyhtiössä asuvalle tai sellaiseen muuttoa harkitsevalle, sillä yhtiö toimii yleensä yksinomaan osakkaittensa rahoilla. Lienee selvää, että jokainen haluaa tietää, mihin omia rahojaan käytetään.   

Oiva Isännöinti auttaa asiakkaitaan tilinpäätösten tulkitsemisessa alan parhaalla ammattiosaamisella ja tarvittaessa ”kädestä pitäen”. Jos jokin talousasia tuntuu hankalalta tai mietityttää muuten vaan, kannattaa asia ottaa rohkeasti puheeksi oman isännöitsijän kanssa. Myös kevään yhtiökokous on oivallinen paikka käydä avointa keskustelua taloyhtiön talouden kuluneesta vuodesta sekä sen suunnittelun suuntaviivoista.

Energiavinkit taloyhtiölle

Taloyhtiöissä energiatehokkuutta voidaan parantaa monilla
erilaisilla toimenpiteillä. Osa niistä on raskaita ja kalliitakin, mutta
usein pienilläkin toimenpiteillä voidaan saada aikaan merkittäviä
– jopa kymmenien prosenttien – säästöjä, kunhan vain
ryhdytään toimeen.

Vinkkimme vastuulliseen asumiseen

Asumisen ympäristöteoilla on vaikutusta! Valtaosa asumisen hiilijalanjäljestä syntyy jo suunnittelun ja rakentamisen aikana tehdyistä ratkaisuista, kuten materiaalivalinnoista. Asumisen aikaisilla teoilla voit kuitenkin vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeesi auttaen luontoa ja ympäristöä voimaan paremmin. Samalla voit itse säästää riihikuivaa rahaa! Lataa Vastuullisen asuminen -oppaamme ja kerää vinkkimme talteen.

Nappaa talteen vinkit uuteen hallitus tehtävääsi!

Tulitko valituksi taloyhtiösi hallitukseen? Hienoa, onnittelut!

Tehtäväsi taloyhtiön hallituksessa tarjoaa sinulle upean tilaisuuden rakentaa oivallisen sujuvaa ja mutkatonta taloyhtiöelämää juuri teidän yhtiöllenne. Pääset vaikuttaamaan oman taloyhtiösi asioihin ja osallistumaan niin pienten kuin isompien päätösten valmisteluun ja toteutukseen kaikkien osakkaiden edustajana.